// //

Jiné výstupy

Software: H(div) Schwarz ( ZIP, 8 kB )

Software pro jednoúrovňovou aditivní Schwarzovu metodu jako předpodmínění pro H(div) problém. S použitím knihovny PETSc je implementována MKP diskretizace Darcyho problému ve smíšené formulaci, pomocí Raviartových-Thomasových prvků v prostoru a implicitní Eulerovy metody v čase. Takto vzniklá algebraická soustava je předpodmíněna blokovým předpodmiňovačem (diagonálním či trojúhelníkovým), kde jeden z bloků odpovídá diskretizaci H(div) problému. Pro jeho řešení je použita Schwarzova metoda. Program umožňuje testovat robustnost takového předpodmínění vůči fyzikálním a diskretizačním parametrům. Licence ( TXT, 35 kB ).

Uveřejněno 15.12.2017 14:36
Kniha: Otřesy v ostravsko-karvinském revíru ( PNG, 526 kB )

U příležitosti konání Mezinárodního symposia ISRM EUROCK 2017 v Ostravě, byla Ústavem geoniky AV ČR, za přispění publikačního grantu AV21 – Přírodní hrozby, vydána monografie Otřesy v ostravsko-karvinském revíru. Monografie pojednává o fenoménu důlní otřes, který provází uhelné hornictví v České části hornoslezské pánve již od počátku minulého století. Vedle stručného přehledu o historii jejich vzniku, je práce zaměřena na detailní popis geologických a geomechanických vlastností horninového masivu, popisuje hlavní a typické znaky otřesů a zaměřuje pozornost zejména na principy a metody predikce a prevence otřesů. Zvláštní kapitola seznamuje čtenáře s typickými příklady otřesů, včetně komentáře o použitých protiotřesových opatřeních. Publikace je zájemcům k dispozici v Ústavu geoniky AV ČR v Ostravě.

Uveřejněno 19.07.2017 07:47
Software: Sigma-1 ( RAR, 63 MB ) pro Windows

Software umožňující z měřených deformací na tenzometrech umístěných na kuželové sondě instalované v horninovém masivu a fyzikálně mechanických vlastností hornin v místě měření rekonstruovat úplný tenzor napětí v horninovém masivu a provést jeho vizualizaci. Pro rozbalení archívu je vyžadováno heslo.

Uveřejněno 21.03.2017 07:18
Software: Paralelní iterační řešič ISOL-2 ( ZIP, 22 kB ) pro 3D okrajové úlohy pružnosti

Kód je vhodný pro úlohy založené na voxelech, například pro úlohy mikromechaniky vycházející z CT skenů. Kód pracuje podle algoritmu metody sdružených gradientů s předpodmíněním a jeho paralelizace je založena na Schwarzových metodách a na rozkladu původní oblasti na překrývající se podoblasti. Komunikace paralelních procesů je realizována předáváním zpráv podle standardu MPI. Licence ( TXT, 35 kB ).

Uveřejněno 09.11.2016 09:23
Software: SS-MC-NP-A_control ( ZIP, 1 MB ) pro řešení benchmarku popisujícího stabilitu svahu pomocí úlohy rovinné deformace

Je uvažován pružně-perfektně plastický model obsahující Mohr-Coulombovo kritérium, neasociované plastické tečení a nelineární izotropní zpevnění. Zátěžový proces je řízen nepřímým způsobem, pomocí poklesu v horní části svahu. Parametr gravitačního zatížení je tak neznámá proměnná. Problém je diskretizován v čase pomocí implicitní Eulerovy metody. Pro prostorovou disckretizaci mohou být použity dva typy konečných prvků: lineární simpliciální prvky nebo 8-bodové kvadrilaterální prvky s 9-bodovou numerickou kvadraturou. Kód obsahuje vylepšené return-mapping schéma a zjednodusené sestaveni konsistentni tangenciální matice tuhosti. Dále je použita semihladká Newtonova metoda pro řešení nelineárních systémů rovnic. Více podrobností lze najít v S. Sysala, M. Cermak: Subdifferential-based implicit return-mapping operators in Mohr-Coulomb plasticity. Licence ( TXT, 35 kB ).

Uveřejněno 26.09.2016 10:36
Software: SS-MC-NP-3D ( ZIP, 3 MB ) pro řešení problému popisujícího stabilitu svahu ve 3D

Je uvažován pružně-perfektně plastický model obsahující Mohr-Coulombovo kritérium a neasociované plastické tečení. Problém je diskretizován v čase pomocí implicitní Eulerovy metody. Pro prostorovou disckretizaci mohou být použity dva typy konečných prvků: kvadrilaterální Q1 elementy s 2x2x2 numerickou kvadraturou nebo kvadrilaterální Q2 elementy s 3x3x3 numerickou kvadraturou. Kód obsahuje vylepšené return-mapping schéma a zjednodusené sestaveni konsistentni tangenciální matice tuhosti. Dále je použita semihladká Newtonova metoda pro řešení nelineárních systémů rovnic. Více podrobností lze najít v S. Sysala, M. Cermak: Subdifferential-based implicit return-mapping operators in Mohr-Coulomb plasticity. Licence ( TXT, 35 kB ).

Uveřejněno 26.09.2016 10:36
Software: SS-MC-NH ( ZIP, 1 MB ) pro řešení benchmarku popisujícího stabilitu svahu pomocí úlohy rovinné deformace

Je uvažován pružně plastický model obsahující Mohr-Coulombovo kritérium, neasociované plastické tečení a nelineární izotropní zpevnění. Problém je diskretizován v čase pomocí implicitní Eulerovy metody. Pro prostorovou disckretizaci mohou být použity dva typy konečných prvků: lineární simpliciální prvky nebo 8-bodové kvadrilaterální prvky s 9-bodovou numerickou kvadraturou. Kód obsahuje vylepšené return-mapping schéma a zjednodusené sestaveni konsistentni tangenciální matice tuhosti. Dále je použita semihladká Newtonova metoda pro řešení nelineárních systémů rovnic. Více podrobností lze najít v S. Sysala, M. Cermak: Subdifferential-based implicit return-mapping operators in Mohr-Coulomb plasticity. Licence ( TXT, 35 kB ).

Uveřejněno 26.09.2016 10:36
Metodika: Metodika pro určení úplného tenzoru původního napětí vycházející z vyhodnocení konvergencí na stěnách tunelu ( PDF, 695 kB )

Navrhovaná metodika vychází z dosud užívaných postupů analýzy konvergencí na jednom profilu tunelu. Tyto postupy umožňují získat jen některé složky tenzoru původního napětí. Jedná se o projekci tenzoru napětí do roviny, která je kolmá k ose tunelu. Navrhovaná metodika předpokládá měření na dvou profilech, které leží na dvou rovnoběžných rovinách kolmých k ose tunelu. Takováto konfigurace umožňuje získat všechny složky tenzoru původního napětí. V případě předkládané metodiky pracujeme s objekty, jejichž velikost je srovnatelná s rozměry tunelu. Navíc porovnání předkládané metodiky spolu se zmíněnými postupy zvyšuje spolehlivost odhadu složek původního napětí. Certifikát ( PDF, 1000 kB ).

Uveřejněno 08.03.2016 11:48 / cz
Metodika: Metodický postup hodnocení účinnosti bezvýlomových trhacích prací GM/15/UCIN ( PDF, 768 kB )

Upřesňuje pracovníkům dolů s nebezpečím důlních otřesů, pracovníkům organizací posuzujících projekty protiotřesové prevence a dozorujícím organizacím státní báňské správy metodický postup pro hodnocení účinnosti bezvýlomových trhacích prací realizovaných v rámci protiotřesové prevence.

Uveřejněno 08.03.2016 11:13 / cz
Software: SS-JG-P ( ZIP, 3 MB ) pro řešení benchmarku popisujícího stabilitu svahu úlohou rovinné deformace

Je uvažována pružně-perfektně plastická část Jirásek-Grassl modelu. Problém je diskretizován v čase pomocí implicitní Eulerovy metody. Pro prostorovou disckretizaci mohou být použity dva typy konečných prvků: lineární simpliciální prvky nebo 8-bodové kvadrilaterální prvky s 9-bodovou numerickou kvadraturou. Je použita semihladká Newtonova metoda pro řešení nelineárních systémů rovnic. Licence ( TXT, 35 kB ).

Uveřejněno 18.12.2015 07:23
Software: SS-DP-AP ( ZIP, 9 MB ) pro řešení benchmarku popisujícího stabilitu svahu úlohou rovinné deformace

Je uvažován pružně-perfektně plastický model obsahující Drucker-Pragerovo kritérium a asociované plastické tečení. Problém je diskretizován v čase pomocí implicitní Eulerovy metody. Pro prostorovou disckretizaci mohou být použity dva typy konečných prvků: lineární simpliciální prvky nebo 8-bodové kvadrilaterální prvky s 9-bodovou numerickou kvadraturou. Je použita semihladká Newtonova metoda pro řešení nelineárních systémů rovnic. Licence ( TXT, 35 kB ).

Uveřejněno 18.12.2015 07:22
Software: SS-DP-NH ( ZIP, 2 MB ) pro řešení benchmarku popisujícího stabilitu svahu úlohou rovinné deformace

Je uvažován pružně plastický model obsahující Drucker-Pragerovo kritérium, neosociované plastické tečení a nelineární izotropní zpevnění. Problém je diskretizován v čase pomocí implicitní Eulerovy metody. Pro prostorovou disckretizaci mohou být použity dva typy konečných prvků: lineární simpliciální prvky nebo 8-bodové kvadrilaterální prvky s 9-bodovou numerickou kvadraturou. Kód obsahuje vylepšenou variantu return-mappingu, která byla navržena pro nehladké plastické potenciály. Dále je použita semihladká Newtonova metoda pro řešení nelineárních systémů rovnic. Licence ( TXT, 35 kB ).

Uveřejněno 18.12.2015 07:21
Software: EA-AMG ( ZIP, 47 kB ) pro paralelní řešení 3D problémů lineární pružnosti

Vychází z metody konečných prvků a odpovídající soustava lineárních algebraických rovnic je řešena metodou sdružených gradientů s předpodmíněním. To je realizováno aditivní dvojúrovňovou Schwarzovou metodou s překrytím. Matice tuhosti pro hrubý problém je vytvořena novou technikou agregací. Lze řešit úlohy jak s Dirichletovou, tak Neumannovou okrajovou podmínkou. V druhém případě vzniká singulární systém lineárních rovnic, pro jehož úspěšné řešení je nutná projekce pravé strany. Softwarový balík obsahuje dva programy. Programem AGGREG vytváříme agregovanou matici tuhosti. Program SOLVER_AG slouží k řešení soustavy lineárních rovnic a je paralelizován v OpenMP. Více podrobností ( PDF, 79 kB ), licence ( TXT, 35 kB ).

Uveřejněno 16.12.2014 14:23
Software: RT1-code ( ZIP, 15 kB ) pro sestavení sedlobodových MKP systémů vznikajících při diskretizaci úloh Darcyho proudění s využitím metody konečných prvků s Raviartovými-Thomasovými prvky nejnižšího řádu

Vytvářené systémy jsou následně využívány pro testování iteračních řešitelů a předpodmínění. Program je charakterizován jednoduchostí a možností jednoduchých modifikací, přímým řešením modelových úloh na čtvercové oblasti (zobecnění je možné), řízeným generováním koeficientu (permeability) s náhodnými oscilacemi (stochastická generace heterogenity), rychlým sestavováním soustav pomocí vektorizace a řídké rekonstrukce, možností testování řešičů Krylovova typu s (blokovou) maticí i s proměnným (matrix-free) předpodmíněním. Více podrobností ( PDF, 310 kB ), licence ( TXT, 35 kB ).

Uveřejněno 15.12.2014 10:11
Kniha: Oxid uhličitý a horninový masiv ( PDF, 7 MB )

V současné době je aktuální ukládání oxidu uhličitého do podzemních kolektorů (sequestrace CO2). Výběr lokalit pro ukládání oxidu uhličitého je velmi náročnou operací. K výběru lokalit a k metodice průzkumu může sloužit i přímá zkušenost z důlní činnosti, při které se podařilo horníkům dostat přímo do přírodních kolektorů tohoto plynu. Ústav proto vydal knihu o výskytech oxidu uhličitého v horninovém masivu v důlních dílech. Monografie shrnuje a dokumentuje podmínky, za kterých příroda hromadí tento plyn v horninách nebo uhelných slojích přírodními procesy.

Uveřejněno 10.01.2011 09:50

Strana:  1 2