Seismologická observatorní činnost

Základní výzkumné záměry

Výzkum přirozené seismicity severní Moravy a Slezska

Dlouhodobá seismologická pozorování na severní Moravě a ve Slezsku prokázala existenci přirozených jevů (mikrozemětřesení) na tomto území. Celkovou úroveň seismické aktivity lze však hodnotit jako nízkou, a to nejen co do počtu zaznamenávaných jevů, ale také co do jejich intenzity, hodnocené dle magnitudové stupnice. Dalším významným zdrojem regionální seismicity je hlubinná těžba v Karvinské oblasti a okolních uhelných dolech v Polsku. Krátkoperiodické seismické stanice provozované na Moravě představují virtuální síť nazývanou MONET. Ta je provozována Ústavem fyziky Země Masarykovy univerzity Brno (ÚFZ) s účastí Ústavu geoniky AV ČR, Ostrava (ÚGN). Základní, vnitřní část sítě MONET v současné podobě tvoří 10 stanic na severní a střední Moravě provozovaných ÚFZ Brno, pro účely projektu CzechGeo/EPOS jsou k této síti přiřazeny i stanice KLOK, STEB a ZLHC provozované ÚGN v Ostravě.

Na území diskutované oblasti jsou provozovány také stanice České regionální seismické sítě. Administrátorem národní sítě je Geofyzikální ústav AV ČR, Praha (GFÚ).

Používaná automatizace při přenosu všech dostupných dat a jejich zpracování významnou měrou přispívá k prvotnímu určení poloh ohnisek zemětřesení téměř v reálném čase; časy nasazení fází P a S vln spolu s údaji o poloze ohnisek zemětřesení jsou součástí seismického bulletinu, který pravidelně zpracovává GFÚ. S určitým časovým odstupem jsou zpracovávána a doplňována do lokálního bulletinu interpretovaná data ze stanic ZLHC a KLOK, která nejsou přímo zahrnuta do seismického bulletinu regionální sítě, ale která mohou sloužit k dopřesnění poloh již lokalizovaných ohniskových oblastí. Účelem sítě stanic ÚGN je detekce energeticky slabších mikrozemětřesení, která jsou zaznamenávána především seismickými stanicemi z nejbližšího okolí ohniskových oblastí. V tomto směru se pro lokalizaci ohnisek mikrozemětřesení za velmi účelnou považuje vzájemná konfrontace jevů pozorovaných na stanicích seismických sítí ÚGN a ÚFZ, na jejímž základě lze dosáhnout rozšířením datového souboru zpřesnění lokalizace v našem regionu.

Sledování projevů technické seismicity

Velmi významnou skupinou pozorovaných jevů tvoří jevy označované jako technická seismicita, do které jsou zahrnuty především jevy indukované hornickou činností a clonové odstřely prováděné v lomech ležících na území severní Moravy a Slezska.

Důlně indukované jevy jsou zaznamenávány zejména z karvinské oblasti, ale také z uhelných dolů v okolí Katowic a Rybnika a dolů na měď v Legnicko-Glogowské oblasti. Důlní otřesy a velmi intenzivní seismické jevy ze jmenovaných uhelných dolů jsou detekovány spolehlivě stanicemi České regionální seismologické sítě. Zaznamenané seismické jevy ze skupiny technické seismicity, které nejsou součástí bulletinu regionální sítě, jsou zahrnuty jako doplňkové informace v lokálním bulletinu sítě stanic provozovaných ÚGN.

V souvislosti s výzkumnými záměry, vázanými na technickou seismicitu, se považuje za velmi účelné a užitečné sledování clonových odstřelů v lomech, a to z několika důvodů. Jednak při znalosti místa a času provedeného clonového odstřelu je možno jednoznačně odlišit přirozené zemětřesení od odstřelu, jednak při určení přesného času odstřelu na dané lokalitě lze testovat a zpřesňovat stávající rychlostní model (viz. 3D model zemské kůry v moravsko-slezské oblasti) pro lokalizaci místa odstřelu při jeho opakování a konečně lze vlastních záznamů odstřelů použít při detailním studiu vlastností seismických vln generovaných clonovými odstřely. Proto také budou všechny dostupné poznatky o odstřelech zahrnuty do lokálního bulletinu ÚGN, který bude průběžně se získáním nových poznatků doplňován a bude tak sloužit jako podklad při interpretaci seismologických pozorování i dalších institucí. Stejně jako pro přirozenou seismicitu interpretace důlně indukované seismicity umožňuje získat nové seismické charakteristiky studované oblasti.

Seismické stanice

Třísložkový krátkoperiodický systém
 • seismometr: LE-3D lite, T0 = 1 s
 • sběr dat: aparatura BRS32
 • kontinuální záznam, vzorkovací frekvence f = 250 Hz
 • sběr dat na stanici cca 1x za měsíc

2007 - 2017
 • seismometry: SM-3, T0 = 2 s, D ≈ 0,7
 • sběr dat: aparatura PCM-EPC (ÚGN AV)
 • záznam trigrovaný, vzorkovací frekvence f = 100 Hz
 • přenos dat do laboratoře ÚGN AV pomocí GSM
 • formát dat ESSTF ½
Třísložkový krátkoperiodický systém
 • seismometry: LE-3D/5s, T0 = 5 s
 • seismometry: Le3Dlite, T0 = 1 s (2010 - 16.5.2018)
 • sběr dat: aparatura GAIA Q
 • sběr dat: aparatura GAIA 3 (2010 - 16.5.2018)
 • záznam kontinuální
 • vzorkovací frekvence f = 100 Hz / 20 Hz
 • záznam dat na flash kartu
 • sběr dat na stanici cca 1x za měsíc
 • formát dat MiniSEED
 • denní seismogramy
Třísložkový krátkoperiodický systém
 • seismometry: Le3Dlite, T0 = 1 s, D ≈ 0,7
 • sběr dat: aparatura GAIA 3
 • záznam kontinuální, vzorkovací frekvence f = 100 Hz
 • záznam dat na flash kartu 2x 1 GB
 • sběr dat na stanici cca 1x za měsíc
 • formát dat MiniSEED

Součást České regionální seismologické sítě, provozovaná spolu s GFÚ AV ČR a VŠB-TU.

Třísložkový širokopásmový systém
 • seismometry: Guralp CMG-3ESP, T0 = 30 s, D ≈ 0,7
 • sběr dat: Quanterra - Q 330s
 • sběr dat: EarthData + SeisComp (2003 - 2011)
 • záznam kontinuální, vzorkovací frekvence f = 20 Hz
 • formát dat MiniSEED

Třísložkový krátkoperiodický systém
Třísložkový krátkoperiodický systém
 • seismometry: S5S, T0 = 5 s, D ≈ 0,7
 • sběr dat: aparatura PCM-EPC (ÚGN AV)
 • záznam trigrovaný, vzorkovací frekvence f = 100 Hz
 • přenos dat do laboratoře ÚGN AV pomocí GSM
 • formát dat ESSTF ½

Lokální bulletin

 ZLHCSTEBKLOKOKC
202401 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
202301 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01020304 05 06 07 08 09 10 11 12 01020304 05 06 07 08 09 10 11 12 01020304 05 06 07 08 09 10 11 12 
20220102030405060708 09 10 11 12 010203040506070809101112010203040506070809101112010203040506070809101112
2021010203040506070809101112010203040506070809101112010203040506070809101112010203040506070809101112
2020010203040506070809101112010203040506070809101112010203040506070809101112010203040506070809101112
2019010203040506070809101112010203040506070809101112010203040506070809101112010203040506070809101112
2018010203040506070809101112010203040506070809101112010203040506070809101112010203040506070809101112
2017010203040506070809101112010203040506070809101112010203040506070809101112010203040506070809101112
2016010203040506070809101112010203040506070809101112010203040506070809101112010203040506070809101112
2015010203040506070809101112010203040506070809101112010203040506070809101112010203040506070809101112
2014010203040506070809101112010203040506070809101112010203040506070809101112010203040506070809101112
2013010203040506070809101112010203040506070809101112010203040506070809101112010203040506070809101112
2012010203040506070809101112010203040506070809101112010203040506070809101112010203040506070809101112
2011010203040506070809101112010203040506070809101112010203040506070809101112010203040506070809101112
201001020304050607080910111201 02 03 04 05 06 07 08 09 101112010203040506070809101112010203040506070809101112
 ZLHCRADCKLOKOKC
2009010203040506070809101112010203040506070809101112010203040506070809101112010203040506070809101112
2008010203040506070809101112010203040506070809101112010203040506070809101112010203040506070809101112
2007010203040506070809101112010203040506070809101112010203040506070809101112010203040506070809101112