Charakteristika ústavu

Plán výzkumné činnosti Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. (ÚGN) na období 2023 - 2027 navazuje na jeho dosavadní výzkumné aktivity a rozvíjí dosažené výsledky. Především v kratším časovém horizontu je do značné míry ovlivňován řešenými projekty. V delším časovém horizontu potom zaměření výzkumné činnosti pracoviště zohledňuje směry rozvoje výzkumných aktivit ústavu, stanovené v souladu s aktuálními trendy světové vědy v relevantních oblastech, potřebami společnosti a v neposlední řadě i závěry a doporučeními z Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za období 2015–2019.

Vědecká témata řešená na ÚGN zahrnují široké spektrum výzkumných aktivit zasahujících do oblastí přírodních, technických i sociálních věd. Ústav se zabývá základním i aplikovaným výzkumem motivovaným především geoinženýrskými a environmentálními aplikacemi, které reagují na globální společenské potřeby. Aktuálně je výzkum zaměřen do následujících oblastí: