Oddělení geomateriálů

Poskytované služby


 • Technická mineralogie a petrografie
 • Analýza složení, struktury a fyzikálně-chemických změn v geomateriálech a stavebních hmotách metodami optické mikroskopie, zpracování a analýzy obrazu, infračervené a Ramanovy spektroskopie, a termické analýzy (TG/DTA/DSC)
 • Měření tepelných vlastností geomateriálů a stanovení jejich tepelné stability
 • Měření He-hustoty materiálů; měření specifického povrchu a distribuce pórů v materiálech metodami fyzikální sorpce plynů
 • Analýza náchylnosti vedlejších produktů hutní výroby k objemovým změnám
 • Určování pevnostních a deformačních parametrů hornin a jiných geomateriálů za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
  Jednoosé zkoušky (zkouška v prostém tlaku nebo přímém tahu); Brazilská zkouška (zkouška pevnosti v příčném tahu); testy v ohybu
  Trojosé zkoušky: standardní testy včetně určení obálek porušení; speciální testy (specifické podmínky zatěžování, definovaná evoluce napětí, osově extenzní testy); testy zaměřené na creep a relaxaci; cyklické zatěžování (separace plastických a elastických složek deformace); analýza stavů za mezí pevnosti (deformací řízené zatěžování)
  Analýza napěťově deformačních charakteristik; určování standardních mechanických modulů (Youngův modul, Poissonovo číslo, objemový modul) nebo speciálních parametrů pro konkrétní konstitutivní modely

 • Hodnocení lomově mechanických parametrů hornin
 • Měření mikrotvrdosti a indentačního modulu přetvárnosti
 • Posouzení fyzikální interakce hornin s kapalinami a plyny
  Měření plynopropustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti
  Dlouhodobé testy dynamiky nasákavosti a odparu.
  Standardní zkoušky nasákavosti a vysychání hornin

 • Analýza složení a vlastností materiálů historických stavebních a uměleckých objektů
  Petrografický a mineralogický rozbor historického stavebního a dekoračního kamene
  Analýza složení, stavby a korozního stavu historických malt
  Stratigrafie a materiálová identifikace povrchových úprav historických stavebních a uměleckých objektů
  Materiálová analýza pigmentů a pojiv v barevných vrstvách
  Posouzení salinity materiálů historických staveb a objektů

 • Identifikace potenciálních zdrojů surovin pro výrobu historických stavebních materiálů
  Petrografický rozbor kameniva z historických zdicích malt a omítek; určení rozhodných srovnávacích parametrů pro identifikaci potenciálních surovinových zdrojů (dle certifikované metodiky)
  Materiálová analýza pojiva historických vápenných malt; určení rozhodných srovnávacích parametrů pro identifikaci potenciálních surovinových zdrojů (dle certifikované metodiky)
  Petrografický rozbor kamene z historických stavebních a uměleckých objektů; určení rozhodných srovnávacích parametrů pro identifikaci potenciálních surovinových zdrojů
  Komparace vzorků kamene a komponent zdicích malt a omítek z historických objektů se vzorky z vytipovaných zdrojových lokalit; vyhodnocení materiálové shody

 • Příprava zkušebních těles z hornin a jiných geomateriálů vrtáním a řezáním; příprava mikroskopických preparátů (výbrusy, nábrusy, práškové preparáty)
 • Odborné konzultace a expertízy