Oddělení geomateriálů

Provádíme komplexní materiálový výzkum hornin a minerálů, energetických surovin, modifikovaných geomateriálů a vybraných stavebních hmot. Spolupracujeme s institucemi a firmami z průmyslové i akademické sféry, jejichž aktivity souvisí s využíváním horninového masivu jako zdroje nerostných surovin a energií (hornictví, těžba ropy a plynů, geotermální energie) nebo jako prostředí pro budování podzemních konstrukcí (tunely, zásobníky paliv a energií, úložiště průmyslových a radioaktivních odpadů, atd.). Spolupráci nabízíme také partnerům z oborů geotechniky, inženýrské geologie, metalurgie a materiálového inženýrství, producentům stavebního kamene a kameniva, firmám zabývajícím se zpracováním geomateriálů či vývojem a aplikací stavebních hmot, a institucím památkové péče.

Aplikační laboratoře


Výzkumné směry


 • Vývoj a verifikace metodických postupů pro analýzu mineralogického a chemického složení geomateriálů s využitím metod mikroskopie, vibrační spektroskopie a termické analýzy
 • Vývoj a verifikace metodických postupů pro spolehlivou identifikaci a charakterizaci jílových minerálů a materiálů na bázi jílu, kombinací metod vibrační spektroskopie a termické analýzy
 • Výzkum problematiky respirabilních azbestových vláken v horninách a potenciálních rizik kontaminace ovzduší v důsledku antropogenních aktivit v horninovém prostředí
 • Experimentální výzkum interakcí hornin s vodou z hlediska dynamiky výměny vlhkosti mezi pórovým systémem horniny a okolním prostředím; výzkum vlivu chemických prostředků k ochraně stavebního kamene na výměnu vlhkosti a povrchové vlastnosti materiálu
 • Studium pórového prostoru a hustotních parametrů vybraných geomateriálů z hlediska interakcí mezi materiálem a okolním prostředím
 • Výzkum vlivu pórového tlaku na deformační chování hornin v podmínkách trojosého stavu napjatosti
 • Experimentální výzkum deformačního chování hornin v podmínkách cyklického triaxiálního zatěžování. Vývoj technických procedur a nástrojů pro spolehlivou kontrolu triaxiálních experimentů
 • Studium přetvárných charakteristik geomateriálů v závislosti na režimu zatěžování, homogenitě materiálů a jejich strukturní anizotropii
 • Výzkum mechanického porušování hornin ve vztahu k jejich mineralogickému složení a parametrům vnitřní struktury; studium iniciace a šíření trhlin v horninách v procesu jejich mechanického zatěžování
 • Hodnocení tepelné roztažnosti hornin v závislosti na jejich složení a vnitřní stavbě metodami termomechanické analýzy
 • Návrh, příprava a verifikace účinnosti organicky modifikovaných jílů jako sorbentů k odstraňování organických a anorganických polutantů (léčiv, pesticidů, těžkých kovů, atd.) z vodního prostředí
 • Syntéza anorganicky modifikovaných jílových kompozitů s katalytickými vlastnostmi a hodnocení jejich fyzikálně-chemických parametrů
 • Hodnocení chemické rezistence smektitů na základě interakcí s vybranými chemickými látkami